شرایط تحصیل پزشکی در آلمان 2024 (تجربه تحصیل پزشکی در آلمان)