شرایط ویژه برای تحصیل در فنلاند

 شـرایط ویـژه بـرای تحصیـل در فنـلاند

چـرا تحصیـل در فنلانـد را انتخـاب کنیم؟

اجـازه یک سـال اقـامت پس از تحصیـل

همـراه بـا آمـوزش رایگان زبـان فنلانـدی

تحصیـل به زبـان انگلیسـی

شهـریه پـایین دانشگاه

اخذ همزمـان ویـزای همراه بـرای همسـر و فـرزندان

کسب اقـامت دائـم پس از 4 سـال کار در فنـلاند

شهـریه سـالیه 9،700 یـورو 

20 تا 60 درصد اسکالـرشیپ در صـورت یادگیـری زبـان فنلاندی

بـرای دریـافت مشـاوره رایگـان فـرم زیر را تکمیـل نمایید. 

ویدئـو و پـادکست شـرایط تحصیـل در فنـلاند

default
Loading...
در حال بارگذاری ویدئو. چند لحظه منتظر بمانید.

در چـه رشتـه هایـی می تـوانیم پـذیرش بگیـریم؟

در مقطع لیسانس می توانید برای رشته های زیر پذیرش بگیرید.

construction engineering
Computer Application
Electrical and Automation Engineering
Information and Communication Technology, Business
International Business
Mechanical Engineering and Production Technology
Smart and Sustainable Design
Smart Organic Farming
امتیاز شما به این مطلب
مشاوره رایگان