کارت اقامت همراه قرمزسفیدقرمز اتریش – آقای گل محمدی