گفتگـو با شمــا
0
03:20
قصه قشنگ ویزا بعد از ریجکتی
 • 0
 • 1400/7/30
 • 0
0
01:03
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/7/30
 • 0
7
16:52
اولین دانشجوی دانشگاه رایگان ما هم رسید
 • 0
 • 1400/7/30
 • 7
0
00:50
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی دانمارک
 • 0
 • 1400/7/19
 • 0
0
00:30
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/7/19
 • 4
0
00:46
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای خودحمایتی فرانسه
 • 0
 • 1400/7/19
 • 7
0
03:42
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/7/19
 • 1
0
01:10
مصاحبه با موکلین عزیزمان بابت اخذ کارت اقامت و ویزای تحصیلی فنلاند
 • 0
 • 1400/7/19
 • 7
0
01:03
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 0
 • 1400/6/31
 • 5
0
02:39
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/6/31
 • 1
0
00:33
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای خودحمایتی فرانسه
 • 0
 • 1400/6/23
 • 21
0
00:32
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/6/23
 • 24
0
01:15
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی فنلاند
 • 0
 • 1400/6/23
 • 4
0
00:28
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی فنلاند
 • 0
 • 1400/6/21
 • 6
0
01:33
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی فنلاند
 • 0
 • 1400/6/17
 • 17
2
14:25
گپ و گفتگوی مهاجرتی؛ اقامت بدون مدرک زبان با اجازه کار
 • 0
 • 1400/6/14
 • 114
5
03:37
مصاحبه با موکلین عزیزمان در کشور اتریش بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/6/13
 • 0
0
00:30
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی فنلاند
 • 0
 • 1400/6/13
 • 3
0
00:51
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی فنلاند
 • 0
 • 1400/6/13
 • 1
1
00:45
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ کارت اقامت فنلاند به همراه خانواده
 • 0
 • 1400/6/10
 • 0
0
01:33
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای خودحمایتی فرانسه
 • 0
 • 1400/6/4
 • 1
309
24:15
گپ و گفتگوی مهاجرتی؛ تجربه اقامت اروپا با موسسه ملک پور
 • 0
 • 1400/6/2
 • 12
0
00:27
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی سوئیس
 • 0
 • 1400/6/1
 • 3
7
38:36
اقامت کل خانواده با دوره رایگان اتریش
 • 2
 • 1400/6/1
 • 1
0
01:09
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/6/1
 • 0
0
00:23
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/6/1
 • 0
0
00:32
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1400/5/24
 • 9
0
00:45
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 0
 • 1400/5/24
 • 10
5
24:33
تجربه اقامت اروپا از طریق دوره زبان
 • 1
 • 1400/5/20
 • 16
0
00:49
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1400/5/20
 • 0
0
00:41
نظر متقاضی عزیزمان بعد از مشاوره با MIE
 • 0
 • 1400/5/19
 • 4
0
00:31
نظر متقاضی عزیزمان بعد از مشاوره با MIE
 • 0
 • 1400/5/19
 • 6
1
11:26
مصاحبه با موکل بدون مدرک زبان
 • 0
 • 1400/5/18
 • 0
3
20:11
موکل می گوید موسسه ملک پور چطور است
 • 0
 • 1400/5/13
 • 3
0
00:55
نظر متقاضی عزیزمان بعد از مشاوره با MIE
 • 0
 • 1400/5/13
 • 3
2
08:57
گپ و گفتگوی مهاجرتی؛ اقامت از طریق دوره زبان
 • 0
 • 1400/4/29
 • 16
0
02:01
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان
 • 0
 • 1400/4/16
 • 6
0
00:58
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/4/16
 • 1
0
00:26
نظر متقاضی عزیزمان بعد از مشاوره با MIE
 • 0
 • 1400/4/7
 • 0
0
00:45
نظر متقاضی عزیزمان بعد از مشاوره با MIE
 • 0
 • 1400/3/19
 • 3
1
00:30
نظر متقاضی عزیزمان بعد از مشاوره با MIE
 • 2
 • 1400/3/13
 • 7
0
00:31
مصاحبه با موکل عزیز موسسه MIE بابت اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک
 • 0
 • 1400/2/16
 • 35
0
01:08
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1400/2/16
 • 41
0
00:40
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1400/2/16
 • 25
0
08:21
مصاحبه با یکی از موکلین موسسه ملک پور *| خانم موسوی |*
 • 2
 • 1400/2/13
 • 3
1
13:34
گپ و گفتگوی مهاجرتی با استاد ملک پور
 • 0
 • 1400/2/13
 • 1
0
00:29
گفتگو با موکل عزیز موسسه ملک پور بابت اخذ ویزای همراه هلند
 • 0
 • 1400/1/31
 • 2
1
02:19
گفتگو با موکل عزیز موسسه خانم خوب بخت بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/1/31
 • 22
2
01:55
گفتگو با موکل عزیز موسسه آقای دادرس بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/1/29
 • 11
1
00:31
گفتگو با موکل عزیز موسسه ملک پور بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش در دوران کرونا
 • 0
 • 1400/1/25
 • 36
0
01:27
گفتگو با موکل عزیز موسسه آقای حیدری خلیلی بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1400/1/25
 • 1
0
01:14
گفتگو با موکل عزیز موسسه آقای شاکری بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1400/1/25
 • 20
1
01:10
گفتگو با موکل عزیز موسسه خانم یاوری بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 0
 • 1400/1/16
 • 18
0
00:29
گفتگو با موکل عزیز موسسه آقای مرادی بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان
 • 0
 • 1400/1/5
 • 13
0
01:51
گفتگو با خانم زمانی بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 2
 • 1399/12/28
 • 50
0
01:03
گفتگو با موکل عزیز موسسه خانم محرمی بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان
 • 0
 • 1399/12/26
 • 12
0
01:33
گفتگو با موکل عزیز موسسه خانم جهانخواه بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا در دوران کرونا
 • 1
 • 1399/12/25
 • 52
0
00:35
گفتگو با آقای مرادی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان در دوران کرونا
 • 0
 • 1399/12/25
 • 2
0
02:09
مصـاحبه با خانم محیا بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش
 • 0
 • 1399/12/21
 • 2
6
24:32
گفتگو با آقای باقرزاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1399/12/21
 • 176
1
00:54
گفتگو با موکل عزیز موسسه خانم مقامی بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 0
 • 1399/12/18
 • 35
0
00:46
گفتگو با موکل عزیز موسسه آقای شایان بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1399/12/18
 • 21
0
00:57
گفتگو با موکل عزیز موسسه آقای آرمان بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان
 • 0
 • 1399/12/13
 • 6
0
01:18
گفتگو با موکل عزیز موسسه آقای احمدی بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 2
 • 1399/12/13
 • 12
0
04:05
گفتگو با موکل عزیز موسسه خانم عزتی بابت اخذ اقامت و ویزای قرمزسفیدقرمز اتریش
 • 0
 • 1399/12/11
 • 7
0
02:23
گفتگو با موکل عزیز موسسه آقای محمدی زاده بابت اخذ اقامت و ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1399/12/10
 • 0
0
01:03
گفتگو با موکل عزیز موسسه خانم نظارات بابت اخذ اقامت و ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1399/12/10
 • 11
1
01:48
گفتگو با موکل عزیز موسسه بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش در دوران کرونا
 • 2
 • 1399/12/8
 • 11
1
04:58
گفتگو با موکل عزیز موسسه بابت تمدید اقامت خود حمایتی اتریش
 • 0
 • 1399/11/22
 • 12
0
06:26
گفتگو با موکل عزیز موسسه بابت اخذ اقامت خودحمایتی اتریش (تمکن مالی اتریش)
 • 0
 • 1399/11/22
 • 8
0
00:49
گفتگو با آقای دارابی بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 2
 • 1399/11/12
 • 24
3
01:11
گفتگو با موکل موسسه، آقای شریفات بابت اخذ ویزای اتریش
 • 6
 • 1399/11/3
 • 46
0
01:47
گفتگو با آقای بیژن فر بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1399/10/30
 • 3
0
00:52
گفتگو با آقای قربانی بابت اخذ کارت اقامت تحصیلی فنلاند
 • 2
 • 1399/10/22
 • 25
0
01:01
گفتگو با آقای کشاورز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا در زمان کرونا
 • 3
 • 1399/10/22
 • 34
12
01:29
گفتگو با خانم فاطمی بابت اخذ اقامت خودحمایتی فرانسه در زمان کرونا
 • 0
 • 1399/10/10
 • 42
5
01:36
گفتگو با آقای قدس بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش از طریق دوره زبان در زمان کرونا
 • 0
 • 1399/10/1
 • 46
0
01:04
گفتگو با آقای رضوی بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا در زمان کرونا
 • 2
 • 1399/10/1
 • 54
1
02:47
مصاحبه با آقای فراهانی بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1399/9/25
 • 31
0
00:14
رضایت مخاطب موسسه MIE از آموزش زبان آلمانی موسسه
 • 0
 • 1399/9/20
 • 17
0
01:17
مصاحبه با آقای زنده بودی بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1399/9/19
 • 30
0
01:24
مصاحبه با خانم خیاط بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1399/9/19
 • 56
0
01:27
مصاحبه با خانم دهقانی بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1399/9/19
 • 42
1
01:47
مصاحبه با آقای ترهنده بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1399/9/16
 • 52
0
01:25
نظر یکی از موکلین عزیز موسسه که موفق به اخذ ویزای Work Permit کانادا شده اند در مورد موسسه MIE
 • 0
 • 1399/9/13
 • 9
0
02:49
مصاحبه با آقای مددی بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 0
 • 1399/9/9
 • 47
0
00:37
مصاحبه با خانم شجاعی بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 0
 • 1399/9/5
 • 52
0
03:13
مصاحبه با خانم قاسمی بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1399/9/5
 • 92
1
00:36
نظر یکی از موکلین عزیز در مورد موسسه MIE
 • 0
 • 1399/9/2
 • 131
0
01:50
مصاحبه با آقای چگونیان بابت اخذ ویزای تحصیلی قبرس
 • 0
 • 1399/8/29
 • 19
0
03:18
مصاحبه با آقای سمیع پور بابت اخذ ویزای تحصیلی قبرس
 • 0
 • 1399/8/27
 • 8
0
01:28
مصاحبه با موکل عزیزمان بابت اخذ ویزای تحصیلی دانمارک در شرایط کرونا
 • 0
 • 1399/8/27
 • 68
1
01:58
مصاحبه با آقای فاضلیان بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 2
 • 1399/8/23
 • 141
0
00:46
مصاحبه با خانم فردوس جامعی زاده موکل موسسه در وین برای اخذ اقامت خود حمایتی اتریش
 • 0
 • 1399/8/16
 • 5
1
00:49
مصاحبه با خانم هانیه جامعی زاده موکل موسسه در وین برای اخذ اقامت خود حمایتی اتریش
 • 0
 • 1399/7/29
 • 9
2
02:05
مصاحبه با موکل موسسه در پاریس برای اخذ اقامت خود حمایتی فرانسه
 • 0
 • 1399/7/23
 • 71
2
01:28
گفتگو با خانم پورغلام حسین بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 0
 • 1399/7/14
 • 869
3
01:06
گفتگو با خانم ده پناه بابت اخذ پذیرش تحصیلی هلند
 • 0
 • 1399/6/31
 • 409
4
02:46
اخذ پذیرش ویزا با موسسه MIE
 • 0
 • 1399/6/25
 • 73
0
01:20
گفتگـو با خانـم احمـدی بابت اخذ ویزای توریستی کانادا
 • 0
 • 1399/6/20
 • 11
3
01:19
گفتگو با آقای حسینی بابت اخذ پذیرش تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1399/6/18
 • 13
1
02:54
گفتگو با خانم اثناعشری بابت اخذ پذیرش تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1399/6/16
 • 41
1
01:50
گفتگو با خانم اسفندیاری بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان
 • 0
 • 1399/6/15
 • 0
1
00:56
گفتگو با آقای معراج محمدی بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1399/6/15
 • 47
0
11:10
گفتگو با آقای سینایی بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش
 • 0
 • 1399/6/15
 • 5
1
00:33
گفتگو با آقای خسروانی بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس
 • 0
 • 1399/6/15
 • 9
0
01:25
گفتگو با خانم حسینی بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان
 • 0
 • 1399/6/15
 • 2
1
00:50
گفتگو با خانم حبیب زاده بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 0
 • 1399/6/15
 • 68
1
00:44
گفتگو با آقای احمدزاده بابت اخذ ویزای تحصیلی قبرس
 • 0
 • 1399/6/15
 • 0
1
01:06
گفتگو با آقای قاسم زاده بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان
 • 0
 • 1399/6/15
 • 0
1
00:58
گفتگو با خانم بهرامی بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1399/6/15
 • 44
2
02:06
گفتگو با آقای علیرضا بختیاری نژاد بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان
 • 0
 • 1399/6/15
 • 0
0
00:44
گفتگو با آقای بختیاری نژاد بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان
 • 0
 • 1399/6/15
 • 3
1
00:57
گفتگو با آقای مهدوی بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 1
 • 1399/6/15
 • 29
1
01:28
گفتگو با آقای محمدبیگی بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند
 • 0
 • 1399/6/15
 • 33
4
00:55
گفتگو با آقای نوروزی بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا
 • 0
 • 1399/6/15
 • 242
0
01:11
مصاحبه با خانم کمالی بابت اخذ پذیرش تحصیلی مدرسه رایگان اتریش
 • 0
 • 1399/6/15
 • 88
0
01:54
مصاحبه با آقای قاسمی بابت اخذ ویزای تحصیلی فرانسه
 • 0
 • 1399/6/15
 • 52
1
01:04
مصاحبه با آقای رامان میرعشقی بابت اخذ پذیرش تحصیلی مدرسه رایگان اتریش
 • 0
 • 1399/6/13
 • 7
0
01:13
مصاحبه با آقای امیررضا میری بابت اخذ پذیرش تحصیلی مدرسه رایگان اتریش
 • 0
 • 1399/6/13
 • 21
0
01:15
گفتگـو با خانم بهشید کریمی بابت اخذ ویزای تحصیلی اتـریش
 • 0
 • 1399/5/22
 • 51
1
01:05
دانش آموز برتر دانشگاه کانادا - موکل موسسه MIE
 • 0
 • 1399/5/21
 • 125
0
01:41
گفتگـو با آقای عماد شهرامفر بابت اخذ پذیـرش از مدرسه رایگـان اتـریش
 • 0
 • 1399/5/21
 • 44
0
00:45
مصاحبه با آقای مهدی خلیق بابت اخذ پذیرش تحصیلی مدرسه رایگان اتریش
 • 0
 • 1399/5/9
 • 108
0
01:29
مصاحبه با آقای عماد تهذیبی بابت اخذ پذیرش تحصیلی مدرسه رایگان اتریش
 • 0
 • 1399/5/9
 • 110
1
02:00
مصاحبه با خانم راضیه علی نقیان بابت اخذ پذیرش تحصیلی مدرسه رایگان اتریش
 • 0
 • 1399/5/9
 • 372
2
01:46
مصاحبه با آقای کسری بهزادی بابت اخذ پذیرش تحصیلی مدرسه رایگان اتریش
 • 0
 • 1399/5/9
 • 293
7
01:58
گفتگـو با آقای متیـن دادفـر بابت اخذ پذیـرش از مدرسه رایگـان اتـریش
 • 0
 • 1399/5/7
 • 361
0
04:08
مصـاحبه با خانم آسیه انجـم شعـاع بابت اخذ کارت قـرمز سفید قـرمز
 • 2
 • 1399/5/7
 • 330
23
04:12
مصـاحبه با آقای فیروز کریمی
 • 0
 • 1399/5/7
 • 732