تحصیل پزشکی در فرانسه 2024 (شرایط تحصیل + هزینه ها)